รายละเอียด
ชื่อห้องประชุม ขนาด รองรับจำนวนคน ผู้ดูแล โทร สถานะ
ห้องประชุม 1 ใหญ่ 150 สำนักบริหารกลาง 5697และ5102 ใช้งานได้
ห้องประชุม 2 (หน้าห้องอธิบดี) กลาง 25 สำนักบริหารกลาง 5697และ5102 ใช้งานได้
สำนักแผนงานและสารสนเทศ กลาง 25 ศุนย์สารสนเทศ 5754 และ 5621 ใช้งานได้
สำนักจัดการป่าชุมชน เล็ก 15 สำนักจัดการป่าชุมชน 5648 ใช้งานได้
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กลาง 30 สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 5529 ใช้งานได้
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เล็ก 20 สำนักที่ดิน 5757 ใช้งานได้
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กลาง 30 สำนักวิจัย 5474 ใช้งานได้