รายละเอียด
ชื่อห้องประชุม ขนาด รองรับจำนวนคน ผู้ดูแล โทร สถานะ
ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ ใหญ่ 100 สำนักบริหารกลาง 5697และ5102 ปิดปรับปรุง
ห้องประชุมอธิบดีกรมป่าไม้ (ห้องประชุม 2 เดิม) กลาง 25 สำนักบริหารกลาง 5697และ5102 ปิดปรับปรุง
สำนักแผนงานและสารสนเทศ กลาง 25 ศุนย์สารสนเทศ 5754 และ 5621 ใช้งานได้
สำนักจัดการป่าชุมชน เล็ก 15 สำนักจัดการป่าชุมชน 5648 ใช้งานได้
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กลาง 30 สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 5529 ใช้งานได้
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เล็ก 20 สำนักที่ดิน 5757 ใช้งานได้
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กลาง 30 สำนักวิจัย 5474 ใช้งานได้
ห้องสมุดกรมป่าไม้ กลาง 40 สำนักบริหารกลาง 5697และ5102 ใช้งานได้