รายละเอียด
ชื่อห้องประชุม ขนาด รองรับจำนวนคน ผู้ดูแล โทร สถานะ
ห้องประชุม1กรมป่าไม้ ใหญ่ 150 สำนักบริหารกลาง คุณวิว0846649239และคุณนุ0828709370และ5102 ใช้งานได้
ห้องประชุมอธิบดีกรมป่าไม้ (ห้องประชุม 2 เดิม) กลาง 20 สำนักบริหารกลาง 5173 / คุณวิว0846649239 / คุณนุ0828709370 ปิดปรับปรุง
สำนักแผนงานและสารสนเทศ กลาง 25 ศุนย์สารสนเทศ 5754 และ 5621 ใช้งานได้
สำนักจัดการป่าชุมชน เล็ก 15 สำนักจัดการป่าชุมชน 5648 ใช้งานได้
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กลาง 25 สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 5081 ใช้งานได้
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เล็ก 20 สำนักที่ดิน 5757 ใช้งานได้
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กลาง 30 สำนักวิจัย 5474 ใช้งานได้
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร เล็ก 20 ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกัน 5090 ใช้งานได้
กองการอนุญาต เล็ก 12 กองการอนุญาต 5209 ใช้งานได้